TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 6164031
 
GIỚI THIỆU
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của Viện Nghiên cứu Trung Quốc


CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu Trung Quốc là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về Trung Quốc, về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam và Trung Quốc; tư vấn và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội.

2. Viện Nghiên cứu Trung Quốc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu Trung Quốc có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute of Chinese Studies, viết tắt là: VNICS.

           Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Trung Quốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản và toàn diện về Trung Quốc trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, chính trị, đối ngoại, an ninh, lịch sử, văn hóa... nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Trung Quốc học; tham gia đào tạo đại học, sau đại học  phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan khác ở trong nước và nước ngoài . 

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội  theo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và  sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

7. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu và các kiến thức khoa học về Trung Quốc học.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trung Quốc.

2. Phòng Nghiên cứu Chính trị Trung Quốc.

3. Phòng Nghiên cứu Văn hóa - Lịch sử Trung Quốc.

4. Phòng Nghiên cứu quan hệ đối ngoại - An ninh Trung Quốc.

5. Phòng Nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

6. Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông.

7. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

8. Phòng Thông tin - Thư viện.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này là các phòng và tương đương nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu khoa học; các tổ chức quy định từ khoản 7 đến khoản 8 là các phòng nghiệp vụ, chức năng giúp việc cho Viện trưởng.

Các Phòng và tương đương có viên chức quản lý và các nhân viên. Viên chức quản lý do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.      

 Điều 4. Tạp chí

1. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Trung Quốc, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Trung Quốc học. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế Tchức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc có Tổng biên tập và một (01) Phó Tổng biên tập. Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

3. Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự         

  Điều 5. Hội đồng khoa học

  Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Trung Quốc thực hiện chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định, sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt.

 Hội đồng khoa học hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

          Điều 6. Lãnh đạo Viện

Viện Nghiên cứu Trung Quốc có Viện trưởng và không quá hai (02) Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Viện Nghiên cứu Trung Quốc. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

Viện trưởng có trách nhiệm xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Trung Quốc trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

          Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 250/QĐ-KHXH ngày 27/02/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, các Thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác

Nghiên cứu Trung Quốc - Nhìn lại 20 năm và định hướng hoạt động trong thời gian tới
THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn