TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344818
 
NĂM 2008
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2008 (16/05/2008)

 

Tr.

 

chÝnh trÞ -  kinh tÕ - x· héi

 

NguyÔn huy quý:  Trung Quèc n¨m 2007

3

®Æng thuý hµ:  §¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc víi vÊn ®Ò x©y dùng §¶ng

13

Tr×nh quèc c¦êng: N«ng nghiÖp Trung Quèc sau khi gia nhËp WTO

22

Ph¹m ThÞ Thanh b×nh: HËu cÇn Trung Quèc: §Æc ®iÓm vµ xu h­uíng ph¸t triÓn

40

Quan hÖ ®èi ngo¹i

 

§ç minh cao: 2007 - N¨m Trung Quèc ë Nga: ®Ønh cao míi trong quan hÖ Trung - Nga

47

Ph¹m Hång yÕn: Quan hÖ thu­¬ng m¹i Trung Quèc - ASEAN trong bèi c¶nh h×nh thµnh Khu vùc mËu dÞch tù do Trung Quèc - ASEAN (CAFTA) vµ triÓn väng

54

lÞch sö – v¨n hãa

 

Tr×nh n¨ng chung: Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ xÎng ®¸ lín ë Qu¶ng T©y,Trung Quèc víi v¨n ho¸ tiÒn sö B¾c ViÖt Nam

69

Dµnh cho nhµ nghiªn cøu trÎ

 

NguyÔn thÞ KiÒu minh: Vai trß cña HiÕu Kinh trong ®êi sèng x· héi Trung Quèc

74

Giai tho¹i - ®iÓn tÝch

 

Méng Cao §uêng

81

Th«ng tin - T¦­ liÖu

 

v  Th«ng tin: ChuyÕn th¨m vµ kh¶o s¸t cña c¸n bé ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc t¹i T©n Thanh (L¹ng S¬n)

v  T­¦ liÖu: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Trung Quèc n¨m 2007

82

83

Tãm t¾t mét sè bµi chÝnh b»ng tiÕng anh

88
Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2008 (05/03/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn