TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344813
 
NĂM 2008
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2008 (05/03/2008)

 

Tr.

 

nh÷ng vÊn ®Ò chung

 

Vò dòng: Hoµn thµnh ph©n giíi c¾m mèc biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam – Trung Quèc lµ nguyÖn väng chung vµ lîi Ých lín cña nh©n d©n hai n­ưíc

3

Hå Cµn V¨n: Quan hÖ Trung – ViÖt ph¸t triÓn lµnh m¹nh, æn ®Þnh l©u dµi, hoµn toµn phï hîp lîi Ých c¨n b¶n cña nh©n d©n hai n­ưíc, cã lîi cho sù ph¸t triÓn vµ phån vinh chung cña hai nư­íc

9

chÝnh trÞ -  kinh tÕ - x· héi

 

Hoµi nam: Nh÷ng nhËn thøc míi cña §CS Trung Quèc vÒ c¶i c¸ch më cöa

11

TrÇn anh ph­Ư¬ng: Trung Quèc: “Con rång míi” ë §«ng ¸

20

Hoµng ThÕ anh: N«ng d©n Trung Quèc – Thùc tr¹ng bÊt ®èi xøng so víi ng­ưêi d©n thµnh thÞ

26

Quan hÖ ®èi ngo¹i

 

NguyÔn b¸ ©n: §Èy m¹nh hîp t¸c x©y dùng c¬ së h¹ tÇng - Gi¶i ph¸p quan träng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn “Hai hµnh lang mét vµnh ®ai kinh tÕ ViÖt – Trung”

41

lÞch sö – v¨n hãa

 

TrÇn lª b¶o:Hîp t¸c vµ giao l­uư v¨n ho¸ trong khu vùc hai hµnh lang, mét vµnh ®ai kinh tÕ ViÖt - Trung

49

TrÇn hy:  Toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸ lµ kh«ng thÓ

62

NguyÔn thu phƯ­¬ng:  xu©n trong th¬ §­ưêng

73

Dµnh cho nhµ nghiªn cøu trÎ

 

Phan thÞ hiÒn:  Vµi nÐt vÒ chÝnh s¸ch x©y dùng n«ng th«n míi XHCN ë Trung Quèc

78

Giai tho¹i - ®iÓn tÝch

 

D­ư¬ng dư­¬ng tù ®¾c

84

Th«ng tin - t­ liÖu

 

v  Th«ng tin: Héi nghÞ Céng t¸c viªn n¨m 2007

v  §iÓm s¸ch: Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu d©n téc häc ë V©n Nam

85

86

Tãm t¾t mét sè bµi chÝnh b»ng tiÕng anh

88
Các tin khác

 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn