TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344856
 
NĂM 2008
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 năm 2008 (06/10/2008)


 

Tr

TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

3

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ -  XÃ HỘI

 

«n gia b¶o:  Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë Trung Quèc hiÖn nay.

7

nguyÔn xu©n cƯỜng: Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch ®èi víi n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n ë Trung Quèc  - Nh×n tõ m­êi V¨n kiÖn sè 1.

17

nguyÔn mai phƯ­¬ng: Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò thÊt nghiÖp ë Trung Quèc hiÖn nay.

29

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 

do·n c«ng kh¸nh: Quan hÖ thư­¬ng m¹i ViÖt Nam – Trung Quèc –Thùc tiÔn vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra.

41

nguyÔn thÞ Hång nhung: Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c n­ưíc GMS trong bèi c¶nh míi cña liªn kÕt kinh tÕ khu vùc §«ng ¸.

52

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ

 

t¹ longLý t­ưëng gi¸ trÞ truyÒn thèng vµ viÖc x©y dùng nh©n c¸ch hiÖn ®¹i (Kiªm so s¸nh viÖc x©y dùng nh©n c¸ch truyÒn thèng gi÷a Trung Quèc víi phư­¬ng T©y).

59

DÀNH CHO NGHIÊN CỨU TRẺ

 

CÇm tó Tµi:  Bµn vÒ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t ý phñ ®Þnh trong tiÕng H¸n vµ tiÕng ViÖt.

71

THUT NG - KHÁI NIM

 

“Tø n«ng”.

84

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

 

v Th«ng tin:

- Trung Quèc víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n«ng nghiÖp -n«ng th«n - n«ng d©n (tam n«ng).

v Héi th¶o khoa häc:

Lý l uËn vµ thùc tiÔn chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp.

85

87

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

88
Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2008 (16/05/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2008 (05/03/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn