TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344859
 
NĂM 2008
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 năm 2008 (06/10/2008)


 

Tr.

 

chÝnh trÞ -  kinh tÕ - x· héi

 

Cï chÝ lîi – hoµng thÕ anh:  §Æc khu kinh tÕ Th©m QuyÕn, Trung Quèc: Nh÷ng ®ét ph¸ vµ ph¸t triÓn

3

®inh häc l­Ưîng: Kinh tÕ Trung Quèc l¹i trçi dËy trong c¸i nh×n so s¸nh quèc tÕ

19

Quan hÖ ®èi ngo¹i

 

Lª kh­Ư¬ng thuú: ChÝnh s¸ch cña Mü ®èi víi Trung Quèc sau sù kiÖn 11-9

25

NguyÔn phƯ­¬ng hoa: ViÖn trî cña Trung Quèc ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña ViÖt Nam

40

lÞch sö – v¨n hãa

 

NguyÔn v¨n HångV¨n ho¸ Trung Quèc trªn con ®ưêng më cöa ph¸t triÓn héi nhËp – TiÕp cËn t­ư duy vµ nhËn thøc

49

Chö bÝch thu: Quan niÖm nh©n tµi Trung Quèc thêi cËn ®¹i

61

Dµnh cho nhµ nghiªn cøu trÎ

 

NguyÔn v¨n v­Ưîng: C¸c ng¶ ®ư­êng cña phong trµo §«ng du Trung Quèc thêi cËn ®¹i

71

Sù kiÖn

 

30 sù kiÖn cã ¶nh hư­ëng nhÊt cña Trung Quèc thêi kú 1978-2008.

81

Th«ng tin – tƯ­ liÖu

 

Th«ng tin:
©T×nh h×nh kinh tÕ Trung Quèc 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008

©Quan hÖ viÖt Nam – Trung Quèc 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008  

83

85

Tãm t¾t mét sè bµi chÝnh b»ng tiÕng anh

88
Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2008 (16/05/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2008 (05/03/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn